» دانلود ترانه های شادروان رضا سقائی :: ۱۳٩٤/۱/٢۱
» دانلود ترانه های محمد میرزاوندی :: ۱۳٩٤/۱/٢۱
» دانلود ترانه های ایرج رحمانپور :: ۱۳٩٤/۱/٢۱
» دانلود ترانه های فرج الله علیپور :: ۱۳٩٤/۱/٢۱
» ترانه های لری زیبا :: ۱۳٩٤/۱/٢۱
» ترانه سیت بیارم لُری :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» ترانه گُلوَنی :روسری لُری :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» مراسم خاک سپاری مصطفی خزایی هنرمند لُر :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» لُری درو وا کن :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» ترانه زیبای لُری حنو ونو :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» آهنگ زیبای لُری هوای لورسو :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» آهنگ زیبای لری(بروجرد) ووریرد :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» آهنگ زیبای لُری مه لورم :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» آهنگ لُری مقام بزران :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» ترانه زیبای لُری(ممسنی)دَردُمه :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» آهنگ لُری نازارم :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» ترانه زیبای چَش سیآ :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» ترانه زیبای هم دم :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» ترانه زیبای لُری بارون بارون :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» تنبورنوازی گروهی کردهای یارسان در دالاهو کرمانشاه :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» خالق ترانه «نوایی نوایی» درگذشت :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» اندیشه :: ۱۳٩٢/٦/٩
» مهرورزی :: ۱۳٩٢/٢/۱٩